Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Orawce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sporawka.eduorawa.net

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Brak alternatywnych opisów do zdjęć.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Omylak e-mail: sporawka@poczta.fm Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18 26 52 367. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

Przystanek

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej. Trasa do szkoły jest bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych.

 

Parking

Obok szkoły znajduje się parking. Na parkingu brak miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi.

 

Wejście do budynku

1) Do wejścia głównego budynku prowadzą schody zewnętrzne. Schody nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wymagane jest zastosowanie dostępu alternatywnego realizowane poprzez asystę/wniesienie dziecka z niepełnosprawnością do budynku lub obsługę rodzica-opiekuna przed budynkiem,

2) Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej 150cm x150 cm,

3) Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) Przy drzwiach nie ma domofonu,

5) Wejście główne nie jest dobrze widoczne na tle fasady budynku,

6) Wejście do budynku jest oświetlone światłem sztucznym,

7) Przed i za drzwiami wejściowymi nie ma stopni,

8) Drzwi są zabezpieczone samozamykaczem, nie wymagają jednak użycia nadmiernej siły do ich otwarcia,

9) Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami,

10) Przy wejściu do budynku brak tyflografiki,

11) Właściwe skontrastowanie z otoczeniem- w budynku nie ma w pełni oszklonych drzwi.

 

Schody wewnętrzne

1) Schody są równe, proste i mają taki sam kształt,

2) Wyposażone są w poręczę, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,

3) Schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym i oznaczone są kontrastowo,

4) Przed schodami i na ich szczycie nie ma oznaczeń fakturowych,

5) Brak oznaczeń pięter i skontrastowanych informacji,

6) W budynku brak windy,

7) Ilość stopni w jednym biegu przekracza 10.

 

Ciągi komunikacyjne

1) Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm),

2) Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód,

3) Ciągi komunikacyjne oraz drzwi wewnętrzne nie są oznakowane kontrastowo,

4) Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

 

Klasy i pomieszczenia

1) W klasach jest dobra akustyka,

2) Klasy mają prostokątny kształt,

3) Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny,

4) Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania światła,

5) Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,

6) Brak wyraźnych oznaczeń pomieszczeń (wielkość, kontrast i odpowiedni kształt czcionki),

7) Brak oznaczeń symbolicznych (piktogramów),

8) Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Łazienka i toaleta

1) W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami,

2) W toalecie brak przewijaka oraz haczyków na ubrania.

 

Bezpieczeństwo i ewakuacja

1) Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami,

2) Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego,

3) Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE,

4) Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a,

5) Brak skontrastowania płaszczyzn poziomych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych,

6) W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego,

7) Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski,

8) Czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych.

 

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

 

Informacja i nawigacja

1) W budynku sekretariat jest w pobliżu wejścia,

2) W szkole znajduje się miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku,

3) Brak oznaczenia fakturowego dojścia do sekretariatu,

4) Brak pętli indukcyjnej.

 

Skip to content